Regulamin
dla influencerów

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego o nazwie „TALENT TUBE”, na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem.

2. Serwis oraz świadczone usługi są realizowane przez spółkę LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570, kapitał zakładowy w wysokości 175.950,00 zł.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt  ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Serwisu internetowego TALENT TUBE przez Użytkowników sieci Internet, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie przez Usługodawcę,

b) podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności,

c) tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie do administratora Serwisu,

d) tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

§ 2 Definicje

W rozumieniu Regulaminu:

a)  Administrator/Administrator danych osobowych/Usługodawca – LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570, kapitał zakładowy w wysokości 175.950,00 zł.;

b) Brief – zaproszenie do nawiązania współpracy Influrencera z Usługodawcą przy realizacji kampanii reklamowej na rzecz Klienta poprzez Serwis celem wykonania Dzieła zgodnego z podanymi wytycznymi Klienta wraz z podanym przedziałem wynagrodzenia za jego realizację, terminem wykonania Dzieła oraz innymi istotnymi postanowieniami dotyczącymi Umowy. Influencer nie jest uprawniony do żądania zmiany treści określonych w Briefie;

c) Dodatkowy Profil – zgłoszony w Serwisie profil Influencera prowadzony na platformie Facebook, Instagram, SnapChat Musical.ly lub innej.

d) Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest Serwis; Domena o adresie www.talenttube.tv jest wyłączną własnością Usługodawcy;

e) Dzieło – Treści stworzone przez Influencera zawierające w sobie wytyczne Klienta określone w Briefie wykonane na wyraźne zamówienie Usługodawcy poprzez Serwis;

f) Formularz rejestracyjny – strona internetowa zawierająca aktywne pola umożliwiające ich edycję poprzez wpisanie tekstu w zakresie danych Influencera takich jak : NIP oraz firmę przedsiębiorcy jeśli prowadzi działalność gospodarczą, adres e-mail, link do kanału Influencera na platformie YouTube, nazwę użytkownika, płeć, check box z rodzajem kategorii wskazanych przez Administratora w ramach których tworzy Treści na swoim kanale (można wybrać maksymalnie 3 kategorie), check box z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, check box z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, check box z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych, oraz nieobowiązkowych polach takich jak numer telefonu, link do profilu na Facebooku Influencera, link do profilu na Instagramie Influencera;

g) Klient – przedsiębiorca zlecający w ramach Serwisu realizację zgodnie z opisanymi wytycznymi Dzieła, poprzez zamieszczenie Briefu w Serwisie;

h) Konto – Usługa świadczona przez Administratora, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Influencera, zespół informacji oraz funkcjonalności zawierających dane Influencera, służące do jego identyfikacji, umożliwiające nawiązanie współpracy z Usługodawcą celem realizacji Treści na rzecz Klientów, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w tym informacje o wykonanych Kampaniach;

i) Moderator – osoba uprawniona przez Usługodawcę do reprezentowania Usługodawcy we wszelkich sprawach w tym zawieraniu Umów poprzez Serwis z Influencerem, która posiada zawsze stosowne określenie w Serwisie przy jej imieniu i nazwisku.

j) Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała;

k) Polityka Prywatności – załącznik do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część, zawierający spis postanowień dotyczących podstawy, zakresu, sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony.

l)  Profil – zgłoszony w Serwisie kanał Influencera prowadzony na platformie YouTube, spełniający wymogi określone w § 3 ust. 4 Regulaminu.

m)  Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego TALENT TUBE;

n)  Serwis –  grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych umożliwiających rejestrację spersonalizowanych Kont Użytkowników, umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie;

o) Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 z późniejszymi zmianami), np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp., a także inne informacje tekstowe, graficzne, multimedialne niebędące utworami w rozumieniu w/w ustawy;

p) Umowa – umowa o dzieło zawarta pomiędzy Usługodawcą a Influencerem na wykonanie przez Influencera Dzieła zgodnego z wytycznymi określonymi w Briefie a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zawarcie Umowy następuje poprzez zgłoszenie przez Influencera  w Serwisie chęci realizacji Dzieła i akceptacji Klienta na realizację Dzieła przez tego Influencera;

q) Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;

r) Użytkownik/Influencer – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnej korzystająca z Serwisu, posiadająca Konto w Serwisie, spełniająca wymogi określone w Regulaminie.

s) Wynagrodzenie – wartość należnego wynagrodzenia dla Influencera za realizację Dzieła zgodnie z Umową, którego sposób wyliczenia został szczegółowo określony w Briefie. Wszelkie wartości Wynagrodzenia są wartościami należnego do wypłaty już po dokonaniu obciążeń z tytułu należności publicznoprawnych.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

1. Świadczone Usługi polegają w szczególności na pośredniczeniu pomiędzy Influencerami a Klientami w kampaniach informacyjnych lub reklamowych. Pośrednictwo, w myśl odpowiednich do Usługi postanowień Regulaminu, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Klienta lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Klienta.

2. Świadczenie Usługi korzystania z Serwisu rozpoczyna się z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym i utworzeniu Konta. Influencer może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

3. Umowa dotycząca Usługi zostaje zawarta tylko w języku polskim.

4.  Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz założenia Konta Influencer oświadcza, że spełnia wymogi Serwisu do korzystania z niego. Wymogami tymi są:

a) własność / tytuł prawny do kanału na platformie YouTube, który został wskazany w Formularzu rejestracyjnym,

b) Kanał na platformie YouTube wskazany w Formularzu rejestracyjnym posiada minimum 1.000 (słownie: tysiąc) subskrybcji.

5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji złożonych przez Influencera oświadczeń wskazanych w ust. 4 powyżej. W przypadku uznania, iż którekolwiek z oświadczeń nie jest zgodne z prawdą, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Influencera.

6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji czy wybrane przez Influencera kategorie w Formularzu rejestracyjnym są zgodne z publikowaną przez niego treścią. Administrator jest uprawniony do samodzielnej zmiany rodzaju kategorii wybranych przez Influencera.

7. W ramach Konta Influecer ma dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu umożliwiających mu przeglądanie Briefów, podglądu realizowanych Dzieł przez Influencera, których wykonania się podjął, podglądu wysokości naliczonego wynagrodzenia za realizację Dzieł, podglądu i aktualizacji wprowadzonych przez siebie danych.

8. Influencer może w ramach Serwisu wprowadzać Dodatkowe Profile na platformie YouTube z określeniem kategorii danego Profilu oraz dodatkowo profile na Facebooku, Instagramie lub innych platformach. Warunki wskazane w ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie do każdego z wprowadzanych przez Influencera Dodatkowego Profilu.

9. Konto może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli stwierdzi on, że Influencer:

a) narusza postanowienia Regulaminu, w tym przepisy prawa, do których odwołuje się Regulamin;

b) nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty, co w szczególności odnosi się do nierealizowania obowiązków Influencera w zakresie terminowej komunikacji z Usługodawcą, związanej z otrzymanym Briefem;

c) podane przez niego dane są nieprawdziwe lub niepełne, w tym zwłaszcza w zakresie informacji dotyczących Profili;

d) nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; jeśli przerwa trwa dłużej niż 3 miesiące, konto może zostać zawieszone.

e) przypisanie Influencerowi na nowo konta, któremu konto zostało zlikwidowane lub też jego odblokowanie, wymaga usunięcia naruszeń oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.

10.   Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług może wymagać posiadania oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej i musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba że inaczej zaznaczono.

11.   W trakcie korzystania z Usługi w systemie informatycznym Influencera instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności.

12.   W przypadku gdy zgodnie z ustaleniami z Usługodawcą Influencer wykorzystuje kod śledzenia opracowany przez Usługodawcę, Influencer oświadcza, że w zakresie każdego Profilu, który uczestniczy w realizacji Usługi, posiada wymagane prawem zgody abonentów lub użytkowników końcowych umożliwiające instalowanie kodów, przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, jak też wykorzystanie tych informacji stosownie do zasad opisanych w Polityce Prywatności.

§ 4. Usunięcie Konta

1. Wypowiedzenie Usługi dostępu do Serwisu przez Influencera może nastąpić poprzez kliknięcie w link „Usuń Konto”, znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Administrator usunie Konto Influencera z Serwisu, a Influencer otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.

2. Wypowiedzenie Usługi przez Administratora może nastąpić w wypadku, kiedy Influencer:

a) wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Administratora,

d) naruszył obowiązki określone w § 5 ust. 4 Regulaminu.

3. W takim wypadku Administrator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

4. Skutkiem zaprzestania świadczenia Usługi jest usunięcie Konta z Serwisu przez Administratora.

§ 5 Realizacja Umowy

1.  Influencer w ramach Serwisu może zgłosić chęć wykonania Dzieła na rzecz Klienta poprzez skorzystanie z funkcjonalności Serwisu.

2. Po zgłoszeniu przez Influencera chęci wykonania Dzieła, Usługodawca poprzez Moderatora w terminie dopotwierdzi czy wyraził zgodę na realizację Dzieła przez Influencera. Brak otrzymania powiadomienia w podanym terminie nie oznacza akceptacji wykonania Dzieła.

3. Zgłaszając chęć wykonania Dzieła Influencer potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wytyczne wskazane w Briefie a także zobowiązuje się do wykonania Dzieła zgodnie z nimi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Influencer oświadcza, że w zakresie Treści publikowanych na Profilach w zakresie realizacji Dzieł:

a) będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;

b) ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji Umowy nie naruszy autorskich praw osobistych;

c) będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;

d) ich wykorzystanie nie spowoduje naruszenia praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;

e) ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;

f) ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich,

g) publikowane Treści związane z realizacją Dzieł nie będą usuwane ani ukrywane z Profili w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy liczonych od daty ich publikacji pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotności uzyskanego za realizację Dzieła Wynagrodzenia,

h) w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty publikacji Dzieła Influencer zobowiązuje się powstrzymać o jakichkolwiek negatywnych komentarzy na temat Klienta jego marki lub produktów,

i) lokowanie produktów/marek Klientów w przygotowywanych Treściach będzie nie krótsze niż 30 sekund, chyba że Brief określa to w sposób odmienny.

5. Influencer zobowiązany jest w terminie wskazanym w Briefie przed publikacją Dzieła na swoim Profilu lub Dodatkowym Profilu (w zależności od wymogów określonych w Briefie), przedstawić przygotowaną Treść do akceptacji Klienta poprzez zamieszczenie w Serwisie linka do Treści związanej z realizacją Dzieła (wprowadzoną na Profilu jako niepubliczną) lub przesłanie pliku zawierającego przygotowaną Treść zgodnie z Briefem. Moderator ma 2 dni robocze na zaakceptowanie przygotowanej Treści lub zlecenie dokonania zmian. Influencer zobowiązany jest uwzględnić uwagi Moderatora, dokonać zmiany Treści oraz przedstawić ją znów do akceptacji. Brak uwzględnienia zmian powoduje utratę prawa do wynagrodzenia za realizację Dzieła.

6. Po uzyskaniu akceptacji, która zostaje przekazana Influencerowi za pośrednictwem Serwisu, Dzieło uznaje się za wykonane a Influencer jest uprawniony i zobowiązany do publikacji Dzieła na wskazanym Profilu/Dodatkowym Profilu/zmiany jego oznaczenia w Profilu z niepublicznego na publiczny.

7. Usługodawca oświadcza, że na podstawie realizacji Umowy ani Usługodawca ani Klient nie uzyskują żadnych praw autorskich, czy licencji do stworzonego Dzieła przez Influencera.

§ 6. Płatności

1. Za wykonanie Umowy zgodnie z Briefem oraz Regulaminem przysługuje Influencerowi wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenie wskazane w Briefie określa dokładnie jaka jest wartość minimalnego wynagrodzenia za realizację Dzieła oraz możliwość jego zwiększenia w przypadku zrealizowania określonych w nim wymogów. Każdy Brief określa także maksymalną wartość wynagrodzenia, którą może uzyskać Influencer. Spełnienie wymogów wskazanych w Briefie jest weryfikowane jedynie wobec  pierwszych 240 (słownie: dwustu czterdziestu) godzin liczonych od momentu opublikowania Dzieła.

3. Influencerzy z tytułu realizacji Umowy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (innych zobowiązań publicznoprawnych) związanych z realizacją Umowy i z osiągniętymi na jej podstawie przychodami.

4. Jeżeli w wyniku obowiązujących przepisów lub wykładni prawa to Usługodawca z tytułu realizowanych przez Influencera Umów będzie płatnikiem podatku dochodowego (lub innych zobowiązań publicznoprawnych), fakt ten może spowodować powiększenie należnego Influencerowi wynagrodzenia, co oznacza, że wynagrodzenie określone w ramach odpowiednich części Serwisu jest wynagrodzeniem należnym do wypłaty tj. w wartości netto. Dodatkowo w takim przypadku Influencer zobowiązany będzie do przekazania Usługodawcy wszelkich informacji koniecznych do ustalenia wysokości podatku (zaliczki na podatek).

5. Usługodawca i Influencer upoważniają się wzajemnie do stosowania faktur w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Influencer nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu o fakturach VAT.

6. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług realizowanych na podstawie Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż Influencer nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z Klientem z innych tytułów, których podstawą rozliczenia są zrealizowane Dzieła.

7. Influencer zobowiązany jest do regulowania wszelkich płatności, które w myśl przepisów prawa, są należne na rzecz twórców lub organizacji, które ich reprezentują, ale tylko wówczas, gdy jest to wymagane przez prawo i płatność ta nie będzie mogła być zrealizowana przez Klienta.

8. W przypadku, gdy w związku z realizacją Dzieła, Klient spełni na rzecz Influencera jakiekolwiek świadczenia niepieniężne, tj. przekaże mu towary, ich próbki lub inne podobne, wówczas rozliczenia publicznoprawne z tego tytułu (podatki i inne tego typu należności) realizują bezpośrednio Klient i Influencer, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Płatności na rzecz Influencera są realizowane przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Influencera w fakturze. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy. Influencer wystawia fakturę VAT za każde Dzieło w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono wykonane. Płatności realizowane są zbiorczo na podstawie otrzymanych faktur VAT za wszystkie wykonane Dzieła w ramach realizowanych kampanii w terminach kolejno do 15. oraz do ostatniego dnia miesiąca z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

10. Minimalna kwota wynagrodzenia podlegającego wypłacie wynosi 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) W przypadku nieuzyskania wartości wynagrodzenia do wypłaty na wskazanym w zdaniu poprzednim poziomie, termin płatności wynagrodzenia zostaje wydłużony do kolejnego okresu płatności.

§ 7. Odpowiedzialność

1.  Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutek publikowanych Dzieł ani za treści zawarte w Dziełach, za które odpowiada wyłącznie Influencer.

2. Influencer oświadcza, że jest uprawniony do udostępnienia powierzchni Profili i publikacji Treści na Profilach dodanych w Serwisie oraz że podane informacje o jego Profilach są prawdziwe. Influencer oświadcza ponadto, że w przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń związanych z publikacją wobec Usługodawcy, Influencer zwróci Usługodawcy wszelkie koszty i wydatki z tym związane.

3. Influencer ma zakaz bezpośredniego kontaktu z Klientem poza Serwisem.

4. W przypadku naruszenia przez Influencera obowiązków wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość naliczonej kary umownej na zasadach ogólnych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej Umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”).

7. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Influencera jak też nie może przekroczyć kwoty wskazanej w odpowiednich częściach Regulaminu, a jeśli w ramach danej usługi taki próg kwotowy nie został określony, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do maksymalnej kwoty 1.000 złotych.

8. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie stosuje się w przypadku, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.

9. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

10. Influencer wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu lub umowy zawartej w wykonaniu Regulaminu.

§8. Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Influencer wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług i Umowy, celów rozliczeniowych.
 4. Każdy Użytkownik, jeśli jest osobą fizyczną, ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy – listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres [email protected]
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem
 6. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane przez Influencera Klientom.
 7. Usługodawca jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę oraz partnerów Usługodawcy, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Usługodawcy o ile uzyska na to odrębną zgodę Influencera.
 8. Powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia Influencerom obsługi Serwisu, realizacji i rozliczeń Umów na czas niezbędny do realizacji tego celu.
 9. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa Polityka Prywatności.

§9. Reklamacje

 1. Przepisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem wcześniejszym postanowień Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż jeżeli Regulamin wskazuje określony termin na dokonanie zgłoszenia przez Influencera, Influencer jest związany takim terminem, a nie terminem opisanym

  w poniższych punktach.

 2. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: [email protected].

  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§10. Postanowienia końcowe​​​​​​

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie spory między Influencerem i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
 3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Influencer będzie informowany. Jeżeli Influencer, który posiada w Serwisie Konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas w terminie 14 dni od ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji jego Konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub widomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: [email protected].
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2019