Regulamin
dla marek

§ 1  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego o nazwie „TALENT TUBE”, na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem.

2. Serwis oraz świadczone usługi są realizowane przez spółkę LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570, kapitał zakładowy w wysokości 175.950,00 zł.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt  ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Serwisu internetowego TALENT TUBE przez Użytkowników sieci Internet, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie przez Usługodawcę,

b) podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności,

c) tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie do administratora Serwisu,

d) tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

§ 2 Definicje

W rozumieniu Regulaminu:

a) Administrator/Administrator danych osobowych/Usługodawca – LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570, kapitał zakładowy w wysokości 175.950,00 zł.;

b) Brief – szczegóły realizacji Kampanii doprecyzowane przez Klienta i Moderatora na podstawie Zamówienia Klienta w ramach planowanego przez Klienta Budżetu, publikowane przez Usługodawcę w Serwisie i widoczne dla Influencerów, celem umożliwienia Influencerom podjęcia decyzji co do chęci realizacji Kampanii. Brief nie oznacza zobowiązania do wykonania świadczeń przez wybranych Influencerów ani nie oznacza zawarcia Umowy z Usługodawcą na realizację Kampanii. Brief zawiera także informacje o minimalnym oczekiwanym poziomie wyświetleń zleconych do wykonania Dzieł, za które przysługuje Wynagrodzenie;

c) Budżet – szacunkowa kwota netto jaką Klient ma zamiar przeznaczyć na realizację Kampanii;

d) Dodatkowy Profil – zgłoszony w Serwisie profil Influencera prowadzony na platformie Facebook, Instagram, SnapChat, Musical.ly lub innej;

e) Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest Serwis; Domena o adresie www.talenttube.tv jest wyłączną własnością Usługodawcy;

f) Dzieło – Treści stworzone przez Influencera zawierające w sobie ustalenia zawarte w Briefie wykonane na wyraźne zamówienie Usługodawcy poprzez Serwis z uwagi na zawartą Umowę z Klientem;

g) Formularz rejestracyjny – strona internetowa zawierająca aktywne pola umożliwiające ich edycję poprzez wpisanie tekstu w zakresie danych Marki takich jak : imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Marki, nazwę firmy Marki, NIP Marki, rodzaj profilu działalności (dostępne rodzaje to marka/producent; agencja reklamowa; dom mediowy; inny); adres e-mail, hasło dostępu do Konta, check box z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, check box z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, check box z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych;

h) Influencer – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnej, publikująca Treści na Profilu o zasięgu minimum 1000 subskrybentów, posiadająca Konto w Serwisie, spełniająca wymogi określone w Regulaminie dla Influencerów;

i) Kampania– usługa polegająca na realizacji na podstawie Umowy działań informacyjnych,  marketingowych lub reklamowych na rzecz Klienta przez Usługodawcę za pośrednictwem Influencerów;

j) Klient/Marka – przedsiębiorca posiadający Konto w Serwisie, zlecający w ramach Serwisu realizację Kampanii zgodnie z opisanym Briefem oraz niniejszym Regulaminem;

k) Konto – Usługa świadczona przez Administratora, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Markę, zespół informacji oraz funkcjonalności zawierających dane Marki, służące do jego identyfikacji, umożliwiające nawiązanie współpracy z Usługodawcą celem realizacji zamówień na wykonanie Kampanii, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w tym informacje o wykonanych Kampaniach, Listach Profili;

l) Lista Profili – zanomizowana lista zarejestrowanych w Serwisie profili Influencerów na platformie YouTube wraz z informacją o ilości subskrypcji oraz danych co do ilości śledzących na innych profilach Influencera w social media (facebook, Instagram, SnapChat, Musical.ly) o ile dany Influencer posiada takowe profile. Lista Profili jest podzielona zgodnie z kategoriami co do tematyki Treści pojawiających się na profilu/ach Influencera (m.in. takie kategorie jak [*])

m) Moderator – osoba uprawniona przez Usługodawcę do reprezentowania Usługodawcy we wszelkich sprawach realizowanych poprzez Serwis w tym zawieraniu Umów poprzez Serwis z Marką, nadzorowaniu przebiegu Kampanii oraz weryfikacji stworzonych Dzieł z założeniami określonymi w Briefie, która posiada zawsze stosowne określenie w Serwisie przy jej imieniu i nazwisku;

n) Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała;

o) Polityka Prywatności – załącznik do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część, zawierający spis postanowień dotyczących podstawy, zakresu, sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony;

p) Profil – zgłoszony w Serwisie kanał Influencera prowadzony na platformie YouTube;

q) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego TALENT TUBE;

r) Serwis –  grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych umożliwiających rejestrację spersonalizowanych Kont Użytkowników, umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie;

s) Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 z późniejszymi zmianami), np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp., a także inne informacje tekstowe, graficzne, multimedialne niebędące utworami w rozumieniu w/w ustawy;

t) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Marką na realizację Kampanii za pośrednictwem Influencerów zrzeszonych w ramach Serwisu, zgodnie z ustalonymi Briefem, a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Warunkiem zawarcia Umowy jest: ustalenie Briefu, zgłoszenie udziału w Kampanii przez wybranych przez Moderatora Influencerów oraz dokonanie przedpłaty przez Markę celem realizacji Kampanii;

u) Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;

v) Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnej korzystająca z Serwisu, posiadająca Konto w Serwisie, spełniająca wymogi określone w Regulaminie;

w) Wynagrodzenie – wartość należnego Usługodawcy wynagrodzenia za realizację Umowy liczona w sposób określony w § 8 Regulaminu;

x) Zamówienie – zgłoszenie przez Klienta chęci przeprowadzenia Kampanii poprzez Serwis, w którym Klient określa nazwę kampanii, opis marki/produktu/usługi, których ma dotyczyć Kampania, grupę/y docelową/e do której/ych dedykowana jest Kampania, cel Kampanii, termin w którym Kampania ma być realizowana, termin publikacji Dzieła przez Influencera na Profilu, Budżet jaki przeznacza na realizację Kampanii, dodatkowe informacje związane z realizacją Kampanii takie jak np. sposób prezentacji logotypu marki/produktu/usługi, dodatkowe działania Influencera jak otagowania, posty/zdjęcia/wpisy na Dodatkowych Profilach, inne działania jakie mają zostać podjęte przez Influencera.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

1. Świadczone Usługi polegają w szczególności na pośredniczeniu pomiędzy Influencerami a Klientami w kampaniach informacyjnych, reklamowych lub marketingowych. Pośrednictwo, w myśl odpowiednich do Usługi postanowień Regulaminu, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Usługodawcy lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Influencera.

2. Świadczenie Usługi korzystania z Serwisu rozpoczyna się z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym i utworzeniu Konta. Klient może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

3. Umowa dotycząca Usługi zostaje zawarta tylko w języku polskim.

4. Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz założenia Konta Klient oświadcza, że zgadza się z treścią Regulaminu oraz jego funkcjonalnościami jak i zakresem możliwych do przeprowadzenia Kampanii.

5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji danych wskazanych przez Klienta. W przypadku uznania, iż którekolwiek z podanych przez Klienta danych nie jest zgodne z prawdą, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta.

6. W ramach Konta Klient ma dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu umożliwiających mu przeglądanie Dzieł zrealizowanych na potrzeby poszczególnych Kampanii, które zostały zlecone do wykonania w ramach Serwisu, przeglądania List Profili, podglądu i aktualizacji wprowadzonych przez siebie danych.

7. Konto może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli stwierdzi on, że Klient:

a) narusza postanowienia Regulaminu, w tym przepisy prawa, do których odwołuje się Regulamin;

b) nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty, co w szczególności odnosi się do nierealizowania obowiązków Klienta w zakresie terminowej komunikacji z Usługodawcą;

c) podane przez niego dane są nieprawdziwe lub niepełne;

d) nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

8. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług może wymagać posiadania oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej i musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba że inaczej zaznaczono.

9. W trakcie korzystania z Usługi w systemie informatycznym Klienta instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności.

10. Klient obowiązany jest do zabezpieczenia hasła przed dostępem do niego nieuprawnionych osób.

§ 4. Usunięcie Konta przez Klienta

1. Wypowiedzenie Usługi dostępu do Serwisu przez Klienta może nastąpić poprzez kliknięcie w link „Usuń Konto”, znajdujący się w zakładce „profil”. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, oraz wprowadzeniu hasła Administrator usunie Konto Klienta z Serwisu, a Klient otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.

2. Dokonując usunięcia Konta Klienta Administrator usuwa wszelkie dane Klienta lub dokonuje ich anonimizacji.

§ 5. Podstawowe postanowienia Umowy

1. Zlecane do wykonania Kampanie nie mogą mieć niższego Budżetu niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto.

2. Umowa na realizację Kampanii zleconej do wykonania przez Klienta zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem po ustaleniu Briefu, zgłoszeniu Influencerów spełniających wymogi określone w Briefie, chętnych do wzięcia udziału w Kampanii oraz wybranych przez Moderatora do wzięcia udziału w Kampanii, dokonania przedpłaty o której mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu w kwocie odpowiadającej wartości Budżetu (wszystkie wskazane warunki muszą wystąpić łącznie).

3. Klient nie nabywa żadnych praw do wykorzystania wizerunku Influencerów ani nie jest mu udzielana żadna licencja do Dzieł powstałych w skutek realizacji Kampanii stworzonych przez Influencera/ów.

4. Influencerzy nie mają obowiązku moderowania ewentualnych komentarzy zamieszczanych pod publikowanym Dziełem.

5. Minimalny okres trwania Kampanii wynosi 10 dni liczonych od daty publikacji Dzieła na Profilu lub Dodatkowym Profilu (w zależności od zakresu zleconych do wykonania świadczeń w ramach Briefu). Klient po upływie terminu trwania Kampanii może zdecydować się na jej przedłużenie poprzez realizację zgodnych z Briefem Dzieł przez dodatkowych Influencerów aż do wyczerpania Budżetu lub zakończenia Kampanii i uzyskania zwrotu części niewykorzystanego Budżetu.

6. Klient nie jest uprawniony do żądania zapewnienia przez Usługodawcę realizacji Kampanii przez konkretnie przez niego wskazanych Influencerów w ramach Serwisu. Usługodawca w żaden sposób nie jest zobowiązany do nakazania Influencerom zarejestrowanym w Serwisie realizacji konkretnej Kampanii a jedynie uprawniony do zaproszenia ich do współpracy przy jej realizacji.

7. Realizacja Kampanii na rzecz Klienta polega na lokowaniu przez Influencera/ów w publikowanej Treści logotypu marki/produktu/usługi Klienta, które będzie trwało przez minimum 30 sekund zgodnie ze wskazanym przez Klienta sposobem prezentacji określonym w Briefie. W przypadku chęci zamówienia innych działań Klient jest obowiązany dokonać ich dokładnego opisu w treści Zamówienia.

8. Usługodawca jest uprawniony odmówić realizacji kampanii w sposób opisany przez Klienta w Zamówieniu wg własnego uznania.

9. Klient uprawnia Usługodawcę do wyświetlania na stronie internetowej Serwisu informacji o współpracy z Usługodawcą w ramach Serwisu z prawem do zamieszczenia jego nazwy oraz loga.

§ 6. Materiały przekazywane Influencerowi

1. Za dostarczenie Influencerowi produktu, materiałów do realizacji Dzieła zgodnie z Briefem odpowiada wyłącznie Klient, a Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych obowiązków, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

2. Klient oświadcza, że jeżeli w ramach realizacji Kampanii Influencer ma przestawić konkretne logo, znak towarowy, produkt wskazany przez Klienta, to Klient posiada stosowne prawo do dysponowania tymże logiem, znakiem towarowym czy produktem i uprawnia Influencera do jego wyświetlenia w ramach realizacji Dzieła.

3. Wszelkie ustalenia co do zwrotu, wykorzystania, użyczenia, nieodpłatnego przekazania produktów czy materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej jak i kwestie ewentualnych zobowiązań publicznoprawnych z tego tytułu dokonywane są poza Serwisem, bezpośredni przez Klienta oraz Influencera i bez udziału oraz odpowiedzialności Usługodawcy.

4. W przypadku obowiązku wykorzystania w Kampanii logotypu Klienta, Klient zobowiązany jest przesłać go w ustalonym z Moderatorem formacie pliku na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem terminu realizacji Kampanii. Moderator jest uprawniony i zobowiązany udostępnić otrzymany logotyp tylko i wyłącznie Influencerom biorącym udział w Kampanii.

§ 7. Procedura zawarcia Umowy

1. Klient w ramach Serwisu może zgłosić chęć zawarcia Umowy na wykonanie Kampanii na swoją rzecz lub innego podmiotu trzeciego poprzez skorzystanie z funkcjonalności Serwisu.

2. W przypadku realizacji Kampanii zlecanej przez Klienta na rzecz podmiotu trzeciego, Klient zobligowany jest do poinformowania tego podmiotu o warunkach działania Serwisu i jego Regulaminie.

3.  Zgłoszenie chęci realizacji Kampanii następuje poprzez wypełnienie Zamówienia w ramach funkcjonalności Serwisu.

4. W terminie 3 dni roboczych Moderator skontaktuje się mailowo z Klientem  celem dokonania ustaleń w zakresie realizacji zlecanej kampanii, której skutkiem będzie ustalenie przez Moderatora i Klienta Briefu w ramach planowanego Budżetu. Po akceptacji treści Briefu przez Klienta Moderator dokonuje jego publikacji w Serwisie dedykowanym Influencerom. Od momentu zaakceptowania treści Briefu przez Klienta, nie może on dokonać w nim żadnych zmian.

5. Warunkiem publikacji Briefu jest dokonanie przedpłaty przez Klienta na rzecz Usługodawcy na podstawie otrzymanej faktury pro forma w wysokości zgodnej z ustaloną wartością Budżetu.

6. Po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w Kampanii przez Influencerów umożliwiających realizację określonego przez Klienta zasięgu (ilości wyświetleń) Influencerów,

7. Po dokonaniu wyboru Influencerów, o którym mowa w ust. 6 powyżej Influencerzy otrzymują za pośrednictwem Serwisu informację o zaakceptowaniu ich uczestnictwa w Kampanii. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy na realizację Kampanii.

8. Influencer oświadcza, że w zakresie Treści publikowanych na Profilach w zakresie realizacji Dzieł:

a) będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;

b) ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji Umowy nie naruszy autorskich praw osobistych;

c) będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;

d) ich wykorzystanie nie spowoduje naruszenia praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;

e) ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;

f) ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich,

g) publikowane Treści związane z realizacją Dzieł nie będą usuwane ani ukrywane z Profili w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy liczonych od daty ich publikacji,

h) w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty publikacji Dzieła Influencer zobowiązuje się powstrzymać o jakichkolwiek negatywnych komentarzy na temat Klienta jego marki lub produktów,

9. Influencerzy mają obowiązek przedstawić przygotowane Dzieła przed ich publikacją Moderatorowi, który dokonuje ich weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów określonych w Briefie. Influencerzy nie mogą publikować przygotowanych Dzieł bez ich uprzedniej akceptacji przez Moderatora pod rygorem utraty prawa do otrzymania wynagrodzenia.

§ 8. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Umowy zgodnie z Briefem oraz Regulaminem przysługuje Usługodawcy Wynagrodzenie.

2. Wartość Wynagrodzenia o której mowa powyżej stanowi wartość netto, która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki.

3. Klient dokona zapłaty należnego Usługodawcy Wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest upływ terminu wskazanego w ust. 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

4. Klient upoważnia Usługodawcę do stosowania faktur w formie elektronicznej, które będzie przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Klient upoważnia Usługodawcę do potrącenia (także niewymagalnego) Wynagrodzenia z kwoty wpłaconego Budżetu.

5. W przypadku gdy w okresie wskazanym w ust. 2 powyżej nie doszło do uzyskania ustalonej w Briefie ilości wyświetleń dla sumy publikowanych w ramach Kampanii Dzieł (zasięg), Klient może zdecydować o przedłużeniu trwania Kampanii lub jej zakończeniu.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutek publikowanych Dzieł ani za treści zawarte w Dziełach, za które odpowiada wyłącznie Influencer.

2. Klient ma zakaz bezpośredniego kontaktu z Influencerem poza Serwisem, chyba że kontakt ten dotyczy jedynie produktów lub materiałów określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej Umowy w zakresie Usługi lub problemu w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”).

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prowadzonej Kampanii oraz oczekiwania Klienta. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w odpowiednich częściach Regulaminu, a jeśli w ramach danej Usługi taki próg kwotowy nie został określony, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do maksymalnej kwoty 1.000 złotych.

6. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie stosuje się w przypadku, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.

7. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

8. Klient wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu lub umowy zawartej w wykonaniu Regulaminu.

§ 10. Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca,
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług i Umowy, celów rozliczeniowych.
 • Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela ……………………………………………… e-mail: [email protected]
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem
 2. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane Podstawą do Influencerów jest zawarcie przez Klienta z Usługodawcą umowy powierzenia danych, której wzór znajduje się tutaj.
 3. Usługodawca jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów o ile uzyska na to odrębną zgodę Klienta.
 4. Usługodawca jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez partnerów Usługodawcy, w tym dla usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Usługodawcy o ile uzyska na to odrębną zgodę Klienta.
 5. Powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia Klientowi obsługi Serwisu, realizacji i rozliczeń Umów na czas niezbędny do realizacji tego celu.
 6. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa Polityka Prywatności.

§ 11. Reklamacje

 1. Przepisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem wcześniejszym postanowień Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż jeżeli Regulamin wskazuje określony termin na dokonanie zgłoszenia przez Klienta, Klient jest związany takim terminem, a nie terminem opisanym

  w poniższych punktach.

 2. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: [email protected]

  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 12. Postanowienia końcowe​​​​​​

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie spory między Klientem i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
 3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Klient będzie informowany. Jeżeli Klient, który posiada w Serwisie Konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas w terminie 14 dni od ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji jego Konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub widomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: [email protected]
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2019