Wszystkie
regulaminy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU TALENTTUBE

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez spółkę LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570, kapitał zakładowy w wysokości 175.950,00 zł, (dalej zwaną jako „Administrator”), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Administrator, Użytkownik, Influencer, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnego w Serwisie, którego załącznikiem jest niniejsza Polityka Prywatności.
 4. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).
 6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
 7. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

§ 2. Cel przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Influencerów oraz Klientów rejestrujących się w Serwisie przetwarzane są w celach:
  a) świadczenia przez Administratora Usługi – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) zawarcia i realizacji Umów na realizację Dzieł w ramach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Influencer tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) zawarcia i realizacji umów na realizację Kampanii, której stroną jest Klient tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  d) marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowych związanych działaniem Serwisu oraz Administratora – podstawą przetwarzania jest zgoda Influencera lub Klienta tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Usługa marketingu oraz informacji handlowych realizowana jest w ramach newslettera i jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.
 3. Dane osobowe są przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło ostatnie logowanie do Konta Użytkownika, chyba że istnieje prawnie uzasadniony interes dalszego ich przetwarzania.

§ 3. Odbiorcy danych

 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, w związku z realizacją Usług są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:
  a) Klienci w zakresie danych Influencerów co do ich Profili oraz ;
  b) pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia obsługi Serwisu, Usług oraz Umów, w tym wystawienia faktur, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe
 2. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowców, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji poprzez Formularza rejestracyjnego są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych- jedynie w zakresie i w celu o których mowa w § 2 ust. 1 lit c).
 3. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem – typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

§ 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  a) celu przetwarzania;
  b) kategorii odnośnych danych osobowych
  c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  d) informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  e) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności „Prawo do Zapomnienia”):
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 3. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. RODO;
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 5. Użytkownik może w każdej chwili poprzez zalogowanie się do Konta w Systemie dokonać zmiany podanych przez siebie danych.
 6. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą:
  a) e-mail [email protected]
  b) adres pocztowy: ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa
 7. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

 

§ 5. Informacja o plikach Cookies

 1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 6. Polityka prywatności danych pozyskanych z serwisu Google za pomocą OAuth

 1. Administrator pozyskuje dane Influencerów i Użytkowników od serwisu Google z zastosowaniem systemu autoryzacji OAuth w celu weryfikacji spełniania przez nich wymogów określonych w Regulaminie. Dokładny wykaz celów przetwarzania danych uzyskanych z wykorzystaniem Google OAuth określony jest w ust. 3.
 2. Danymi uzyskiwanymi i przetwarzanymi przez Administratora z zastosowaniem systemu autoryzacji OAuth są:
  a) Odpowiedź z systemu Google OAuth dotycząca autoryzowanej delegacji dostępu do danych w każdym konkretnym przypadku;
  b) Tytuł kanału Influencera na YouTube;
  c) Link do ikony kanału;
  d) Liczba subskrybentów kanału;
  e) Struktura demograficzna widzów kanału – o ile Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie tego rodzaju danych poprzez wybranie dostępnej w Serwisie opcji „Udostępnij dane demograficzne”.
 3. Celami przetwarzania danych uzyskanych z wykorzystaniem systemu Google OAuth, o których mowa w ust. 2 są:
  a) Zapewnienie sprawnej weryfikacji spełniania warunków Regulaminu przez Influencerów i Użytkowników na etapie ich rejestracji w Serwisie;
  b) Weryfikacja czy Użytkownik jest właścicielem kanału;
  c) Weryfikacja liczby subskrypcji kanału;
  d) Pobranie informacji o tytule i ikonie kanału w celu jego poprawnej identyfikacji w Serwisie;
  e) Uproszczenie procesu zmiany przez Użytkownika widoczności filmu na publiczny;
  f) Pobranie informacji o strukturze demograficznej widzów kanału, o ile dane te zostały pozyskane po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ust. 2 lit. e.
 4. Dane pozyskane z zastosowaniem systemu Google OAuth mogą zostać udostępnione tylko podmiotom określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Administrator uzyskując dostęp do danych w ramach Google OAuth nie udostępnia ich innym podmiotom bez wyraźnej podstawy prawnej do tego obligującej i wykorzystuje je tylko na użytek własny do celów weryfikacyjnych wskazanych w ust. 3.
 5. Dane pozyskane przez Google OAuth przetwarzane będą przez czas, w którym Użytkownik lub Influencer współpracują z Administratorem w ramach Serwisu i wyrażają zgodę na umieszczanie ich kanału w Serwisie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, do przetwarzania danych pozyskanych przez Google OAuth zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki Prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 7. Zmiana Polityk Prywatności

Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, o których Użytkownik będzie informowany. Jeżeli Użytkownik, który posiada w Serwisie Konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas w terminie 14 dni od ogłoszenia nowego brzmienia Polityki Prywatności ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji jego Konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub widomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: [email protected].